คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Category: รอบรั้วโรงเรียน Published: Thursday, 30 January 2020 Written by Super User

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสมบัติ

ใจแจ่ม

-

ประธานกรรมการ

2

นายทองอินทร์

กัณฑะอัศวะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3

พระครูวรปัญญากร

 

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

4

นายอุดร

เตจ๊ะโสด

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

5

นายอุดม

ขาสัก

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

6

นายบุญเลิศ

เขียวอาสะวะ

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

7

นายสมพล

กล้าแข็ง

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

8

นางฉัตรสุดา

วงศ์โสมะ

ผู้แทนครู

กรรมการ

9

นายรุ่ง

บัวขม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Hits: 5980

แหล่งเรียนรู้