วิสัยทัศน์

Category: รอบรั้วโรงเรียน Published: Thursday, 30 January 2020 Written by Super User

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

สุขภาพดี  มีวินัย  ใส่ใจวัฒนธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  รักษ์อาชีพท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้ฐาน

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ

5. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
Hits: 3255

แหล่งเรียนรู้