ติดต่อเรา

Category: รอบรั้วโรงเรียน
Published: Thursday, 30 January 2020
Written by Super User


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดบ้านม้า

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510016
รหัส Smis 8 หลัก :
  51010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  510016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanma
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านม้า
ตำบล :
  ศรีบัวบาน
อำเภอ :
  เมืองลำพูน
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51000
โทรศัพท์ :
  053090559
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

 

คณะกรรมการนักเรียน

Category: รอบรั้วโรงเรียน
Published: Thursday, 30 January 2020
Written by Super User
 • คณะกรรมการนักเรียน

 • 1.เด็กชายคุณเฉียง  ประธาน

  2.เด็กชายภูวดล  ฐานะกิจ  รองประธาน

  3.เด็กชายชนาเมธ  นารายณ์  เลขานุการ

  4.เด็กหญิงปทุมรัตน์  ไชยเลิศ  เหรัญญิก

  5.เด็กชายนพรัตน์  แก้ววัง  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 1

  6.เด็กหญิงสโรชา  กันทะสอน  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 2

  7.เด็กหญิงเมษรา นามะยอม  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 3

  8.เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีวิชัย  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 4

  9.นางสาวกรรณิการ์  ลุงหม่อง  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 5

ข้อมูลครู บุคลากร

Category: รอบรั้วโรงเรียน
Published: Thursday, 30 January 2020
Written by Super User

 

ข้อมูลครู บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง


นายรุ่ง บัวขม

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางอารีย์ พงค์สุวรรรณ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายประวิทย์ ปาลี

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางศรีพรรณ กล้าจริง

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุข

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางอภิญญา มัชวงค์

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางแสงดาว ก้อนเขื่อน

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวลลิตตา ภักดีวานิช

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวปิยนุช สติแน่

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายณัฐวุฒิ เป็งคำ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นายชัยณรงค์ อินธิยะ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายเมธาสิทธิ์ จักษุธารา

นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวตรีทิพ ต้นสูง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวเบญจวรรณ คำศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Category: รอบรั้วโรงเรียน
Published: Thursday, 30 January 2020
Written by Super User

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสมบัติ

ใจแจ่ม

-

ประธานกรรมการ

2

นายทองอินทร์

กัณฑะอัศวะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3

พระครูวรปัญญากร

 

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

4

นายอุดร

เตจ๊ะโสด

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

5

นายอุดม

ขาสัก

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

6

นายบุญเลิศ

เขียวอาสะวะ

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

7

นายสมพล

กล้าแข็ง

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

8

นางฉัตรสุดา

วงศ์โสมะ

ผู้แทนครู

กรรมการ

9

นายรุ่ง

บัวขม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้บริหาร

Category: รอบรั้วโรงเรียน
Published: Thursday, 30 January 2020
Written by Super User

 

ชื่อ-สกุล :

นาย รุ่ง    บัวขม

ตำหน่ง :

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเภท :

ข้าราชการครู

วิทยฐานะ :

ชำนาญการพิเศษ

สังกัด :

สพป.ลำพูน เขต 1

โรงเรียน :

วัดบ้านม้า 

แหล่งเรียนรู้