คณะกรรมการนักเรียน

Category: รอบรั้วโรงเรียน Published: Thursday, 30 January 2020 Written by Super User
 • คณะกรรมการนักเรียน

 • 1.เด็กชายคุณเฉียง  ประธาน

  2.เด็กชายภูวดล  ฐานะกิจ  รองประธาน

  3.เด็กชายชนาเมธ  นารายณ์  เลขานุการ

  4.เด็กหญิงปทุมรัตน์  ไชยเลิศ  เหรัญญิก

  5.เด็กชายนพรัตน์  แก้ววัง  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 1

  6.เด็กหญิงสโรชา  กันทะสอน  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 2

  7.เด็กหญิงเมษรา นามะยอม  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 3

  8.เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีวิชัย  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 4

  9.นางสาวกรรณิการ์  ลุงหม่อง  หัวหน้าหน่วยบริการที่ 5

Hits: 3162

แหล่งเรียนรู้